TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracy przy maszynach i musisz zweryfikować aktualność i poprawność dokumentacji maszynowej po remoncie, modernizacji lub utworzeniu maszyn zespolonych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MD 2006/42/WE oraz nowej Ustawy o Ocenie Zgodności, której wymogi będą restrykcyjnie egzekwowane w trakcie kontroli PIP i UDT w 2017 roku
 • Chcesz otrzymać wzorcowe dokumenty, które ułatwią Ci samodzielne odtworzenie brakującej dokumentacji maszyny zgodnie z minimalnymi oraz zasadniczymi wymaganiami prawnymi
 • Jako szef firmy, kierownik produkcji, szef utrzymania ruchu, brygadzista, kierownik zmiany jesteś odpowiedzialny za nadzór pracy przy maszynach i chcesz zabezpieczyć swoją odpowiedzialność z Kodeksu Pracy, cywilną oraz karną, której podlegasz z tytułu nowych wymogów prawnych wprowadzonych w 2016 roku
 • Musisz przygotować swój zakład do kontroli PIP, która nieuchronnie spotka Cię w 2017 roku i poznać obowiązkowe elementy kontroli dostosowania urządzeń technicznych do wymagań zasadniczych i minimalnych, w tym dotyczące oceny ryzyka, poświadczenia zgodności czy oznakowania CE wg nowych wytycznych

Nie może Cię zabraknąć na praktycznych warsztatach szkoleniowych, które wyposażą Cię w zestaw gotowych do użycia wzorów dokumentów i instrukcji ułatwiających weryfikację zgodności dokumentacji maszynowej z obowiązującymi wymaganiami:

Zaktualizowana Kompletna Dokumentacja Maszynowa na 2017 rok

z uwzględnieniem nowej odpowiedzialności i obowiązków użytkowników, producentów i importerów maszyn oraz procedur kontroli w 2017 roku

Dzięki udziałowi w warsztatach:

 • Samodzielnie przygotujesz lub uaktualnisz dokumentację techniczno-ruchową maszyny po remoncie, modernizacji lub utworzeniu nowej linii technologicznej zgodnie z najnowszymi wymaganiami Ustawy o Systemach Oceny Zgodności
 • Bez problemu rozstrzygniesz, które zmiany wprowadzane w maszynie prowadzą do konieczności przeprowadzenia procedury oceny zgodności na czynniki pierwsze – na warsztatach przeprowadzimy analizę poziomu modyfikacji oraz modyfikacji wg wytycznych PIP
 • Sprawdzisz poziom dostosowania parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie
 • Skompletujesz dokumentację maszynową na 2017 rok, która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu KP, cywilną i karną dla każdego szczebla odpowiedzialności w firmie: szefa, kierownika produkcji/UR, brygadzisty, mistrza, kierownika zmiany na wypadek kontroli lub wypadku na zakładzie
 • Podpatrzysz sprawdzone praktyki w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka technicznego zgodnie z wytycznymi inspektorów PIP oraz biegłych rzeczoznawców na 2017 rok
 • Zorganizujesz obowiązkowe kontrole maszyn na terenie zakładu je użytkującego w sposób najmniej kolidujący z produkcją w toku: w trybie kontroli wstępnej, okresowej oraz specjalnej
 • Unikniesz kar, które PIP począwszy od 2016 roku może nałożyć w formie decyzji 1 urzędnika w kwocie do 100 000 zł

Program warsztatów:

1. Praktyczny komentarz do zmienionych wymagań dyrektyw nowego podejścia i nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności Dz.U. 2016 poz. 542 – ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych „po nowemu”

 • Jakich maszyn i urządzeń technicznych dotyczą nowe wymagania dyrektyw UE (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE) i jakie obowiązki na 2017 rok wprowadzają?
 • Jak w praktyce przeprowadzić ocenę zgodności eksploatowanych lub wytwarzanych maszyn i urządzeń wg wymagań nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności z kwietnia 2016r.?
 • Jak powinna wyglądać procedura oceny zgodności maszyn wytworzonych jednostkowo na własny użytek, a jak w produkcji seryjnej?
 • Jakie są sprawdzone sposoby, które można wykorzystać do zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny oraz zbadania jej stanu technicznego? – praktyczne listy kontrolne

2. Odpowiedzialność oraz obowiązki poszczególnych pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach oraz zapewnienia kompletności dokumentacji maszynowej w 2017 roku

 • Czego musi dopilnować szef firmy i jaką odpowiedzialność nakłada na niego nowa Ustawa o Ocenie Zgodności?
 • Jak powinna zabezpieczyć swoją odpowiedzialność osoba prowadząca bezpośredni nadzór nad pracownikami pracującymi przy maszynach – przedstawiamy konkretne wytyczne dla poszczególnych stanowisk w firmie i zakresów odpowiedzialności
 • Na kim, według wytycznych KP, k.c., k.k. oraz ustawy o systemach oceny zgodności, spoczywa odpowiedzialność w razie ciężkiego wypadku na miejscu pracy - praktyczna lista kontrolna elementów, w które powinna być wyposażona każda maszyna lub urządzenie techniczne na wypadek kontroli prokuratury oraz PIP
 • Rodzaje i źródła kar, jakie mogą dotknąć firmę i pracowników z tytułu niedopełnienia obowiązków formalnych i dokumentacyjnych, w tym nowa kara „na firmę” w wysokości 100 000 zł
 • Jak będzie wyglądała odpowiedzialność w praktyce egzekwowana przez polskie sądy względem polskich firm, gdy producent nie dostarczy kompletnej dokumentacji maszynowej lub gdy firmy same dokonują zmian w maszynie?
 • Analiza wypadków przy pracy – omawiamy najbardziej kontrowersyjne wypadki przy pracy wynikające z niedopilnowania poprawności wyposażenia maszyny w obowiązkowe etykiety, oznaczenia oraz dokumenty w podziale na:
  • odpowiedzialność pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami lub innymi osobami fizycznymi
  • odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny do obrotu

3. Warsztat dokumentacyjny – „maszyny po remoncie lub modernizacji” oraz „maszyny sprowadzane lub wykonane na własny użytek”

 • Co wchodzi w zakres dokumentacji technicznej maszyn zgodnie z nową Dyrektywą 2006/42/WE, a jak w praktyce wygląda dopuszczalne minimum i dla których maszyn może być stosowane?
 • W jakiej sytuacji maszyna „stara” staje się nowym produktem i kiedy zmiany modyfikujące jej parametry należy uznać za istotne?
 • Jak sprawdzić poprawność i kompletność dokumentacji maszyn „starych”, zakupionych na rynku wtórnym oraz nowych, wprowadzanych do obrotu wg obowiązujących wytycznych rozporządzenia Dz. U. Nr 199, poz. 1228?
 • Jakie druki i formularze należy obowiązkowo przygotować dla maszyn sprowadzanych, a jakie dla wykonanych lub zmodyfikowanych na własne potrzeby? – wytyczne na 2017 rok
 • Jak praktycznie określić poziom istotnych zmian wprowadzanych w maszynie, które mogą skutkować koniecznością przeprowadzenia procedury oceny zgodności? – przykłady drobnych oraz głębokich modernizacji

4. Ocena ryzyka technicznego maszyny wg normy PN-EN ISO 12100

 • Zasady oceny ryzyka maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE
 • W jakich sytuacjach po remoncie lub modernizacji maszyny należy ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka technicznego?
 • Obowiązujące wymagania podczas analizy zagrożeń i szacowania ryzyka technicznego maszyn „od A do Z” – ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dyrektyw UE oraz nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności
 • Studium przypadku: Praktyczne zastosowanie normy PN-EN ISO 12100 i metody FMEA przy ocenie ryzyka „starej” maszyny
 • Wykaz działań zmniejszających poziom ryzyka maszyny, które można wprowadzić od ręki – zalecane środki zapobiegawcze

5. Przygotowanie obowiązkowej dokumentacji maszyny "krok po kroku" - 3 godziny praktycznych warsztatów skrojonych na potrzeby uczestników

 • Odtworzenie brakującej instrukcji obsługi w urządzeniach, których producent już nie istnieje
 • Zasady wprowadzania zmian w DTR po modyfikacji maszyny – jak dokonywać wpisów
 • Przygotowanie instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem nowych zasad bezpieczeństwa – analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyny
 • Ocena poprawności dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg 2006/42/WE
 • Przykład dostosowania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji wg nowych wymagań minimalnych i zasadniczych na 2017r.

6. Jak przygotować firmę do kontroli w 2017 roku w kontekście najnowszych zmian prawnych i zmienionych procedur stosowanych przez PIP

 • Kiedy i na jakich zasadach mogą być przeprowadzane pierwsze w 2017 roku kontrole w zakładach przemysłowych i jak się do nich przygotować?
 • Jakie konsekwencje prawne wynikają ze stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy w dokumentację techniczną i wymagane prawnie instrukcje obsługi?
 • Jak zmienił się sposób wykonywania kontroli i PIP – kto poza inspektorem może uczestniczyć w kontroli, które branże i zakłady pracy będą na celowniku w pierwszej kolejności w 2017 roku i jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych?
 • Na przykładach pokażemy, co zweryfikować na stanowiskach pracy przed samą kontrolą, aby stan rzeczywisty firmy zgadzał się z dokumentacją, co może być uznane przeoczeniem, a co naruszeniem przepisów?
 • Praktyczna checklista – najczęściej występujące niezgodności występujące w dokumentacji technicznej maszyn

Przez cały czas trwania warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, na bieżąco wyjaśniać wątpliwości i konsultować z prelegentem zakres informacji wymagany przy odtwarzaniu i uaktualnianiu dokumentacji technicznej maszyny.

UWAGA! DOKUMENTACJA MASZYNOWA NA CD – GRATIS!

Z warsztatów wyjadą Państwo z pakietem informacji, jak w praktyce powinna wyglądać ocena zgodności "po nowemu" i co powinna zawierać kompletna dokumentacja techniczna, aby nie budziła zastrzeżeń podczas kontroli PIP i UDT oraz płytą CD, która zawiera:

 • szczegółowy wykaz zmienionych wymagań zasadniczych wprowadzonych znowelizowanymi dyrektywami nowego podejścia i nową Ustawą o Systemach Oceny Zgodności
 • praktyczną listę kontrolną do oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych wg nowych wytycznych na 2016 r.
 • wzorcowy uniwersalny szablon instrukcji obsługi maszyny w formie edytowalnej zgodny z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE
 • zatwierdzoną instrukcję opracowania lub uzupełniania dokumentacji maszynowej wraz z odniesieniem do obowiązujących wymagań dyrektyw UE
 • checklistę do weryfikacji instrukcji obsługi dostarczonej wraz z maszyną podlegającą pod MD 2006/42/WE
 • wskazówki przy opracowywaniu oraz przykładowe wpisy, jakie obowiązkowo musi zawierać poprawnie sporządzona dokumentacja maszyny
 • wzór deklaracji zgodności WE opracowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przyjętymi praktykami jako załącznik DTR
 • przykład wzorcowo przeprowadzonej i sporządzonej oceny ryzyka technicznego maszyny zgodnie z PN-EN ISO 12100
 • zestaw gotowych do wykorzystania kart oceny wymagań minimalnych i zasadniczych dla różnego rodzaju urządzeń technicznych, w tym m.in.: pras mechanicznych i hydraulicznych, nożyc gilotynowych, maszyn przejezdnych, maszyn przemysłu spożywczego

Prelegent:

Adam Górny

Doświadczony pracownik naukowy Zakładu Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej; specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych; autor publikacji na temat oceny zgodności, ergonomii i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn.KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl